تورم بینی

تورم بینی

تورم بینی بعد از جراحی بینی از عوارض کوتاه مدت و مشترک بین افراد است که به دلیل آسیب و تغییرات استئوتومی در بافت و غضروف بینی ایجاد خواهد شد ک به طور تقریبی بیمار در افراد چشم و بینی تورم خواهد داشت که به مرور زمان کاهش می یابد.