پولیپ بینی

پولیپ بینی در حقیقت ، نوعی توده نرم است که در مسیر مجاری بینی و سینوس ها واقع شده است. چنانچه اندازه پولیپ بینی کوچک باشد ، هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نخواهد