اقدامات قبل از جراحی زیبایی گوش

اقدامات قبل از جراحی زیبایی گوش

فردی که برای انجام جراحی گوش یا اتوپلاستی اقدام می نماید باید از اقدامات قبل از جراحی زیبایی گوش آگاهی داشته باشد تا عمل گوش ایمنی را داشته باشد و عوارض جراحی گوش را به حداقل ممکن برساند.