جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی بر روی بینی هایی که دارای استخوان و غضروف ضعیف و پوست ضخیم هستند ، انجام می شود. بینی گوشتی علاوه بر ضخامت پوست و ضعیف بودن استخوان