جراحی کردن بینی

جراحی کردن بینی : تناسب یکی از مهم ترین فاکتور های زیبایی به حساب می آید بنابراین چهره ای که دارای تناسب و هارمونی می باشد، قطعا از زیبایی برخوردار می باشد.
برخی از افراد به طور طبیعی دارای هارمونی اجزای صورت نیستند و برای ایجاد هارمونی بین اجزای چهره نیاز به انجام جراحی های زیبایی دارند.